Kies en win je favoriete paar sneakers!

Wedstrijdreglement 

ARTIKEL 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING

Het huidige reglement is van toepassing op de ‘Wedstrijd’ georganiseerd door ‘The Wave’, handelsnaam van Gowie nv met zetel in de Jean d’Ardennestraat 67, 1050 Brussel, contactgegevens: [email protected] (‘de organisator’). Deelname aan de wedstrijd is gratis en verloopt via www.goededeals-online.bewww.echantillonsgratuits.bewww.happy-mail.bewww.tegendecrisis.bewww.baby.bewww.famidoo.bewww.fiftytoo.bewww.psychologies.comwww.fiftyandmemagazine.bewww.onlinewedstrijden.bewww.cinetelerevue.bewww.konkours.com wedstrijden.be , gratis.be , winprijzen.be , laredoute.be en via andere vervangadressen.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt van 03/10/2019 tot 03/03/2020 en staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die woonachtig/gedomicilieerd is in België. Mogen evenwel niet deelnemen aan de wedstrijd: mandatarissen, werknemers en aangestelden van de onderneming

ARTIKEL 3: INSCHRIJVING

Deelname aan de wedstrijd gebeurt via mailing en/of banner(s) en/of andere link(s) die over de wedstrijd communiceren. Door op de link te klikken verschijnt de wedstrijd in een venster of een tabblad van de gebruikte internetbrowser. De deelnemer voert zijn gegevens, inclusief e-mailadres, in en klikt vervolgens op de knop om zijn gegevens te bevestigen.

Door te klikken op de knop gaat de deelnemer akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief van de sponsors van wie het logo op de wedstrijdpagina zichtbaar is. De potentiële sponsors van de wedstrijd zijn: TEST CLUB, Eneco, KIABI, BizzBooster, Envie, Aterno, De Persgroep, Traveldeal, Restopass, Traprenovatie, Baby, Mozzeno, Bobex, ShopBuddies, Toluna, Verisure, Goede Deals Online, Yves Rocher, Verisure, Proximus , Outspot, Orange, De Roze Doos, Famidoo.be .

Als de deelnemer er al dan niet mee akkoord gaat om zich in te schrijven voor een of meerdere nieuwsbrieven en/of ermee instemt om promotieaanbiedingen zoals kortingen en gezamenlijke aanbiedingen van partnerondernemingen te ontvangen, kan hij aan het einde van het proces de optie ‘ja’ aanvinken. Als de deelnemer op ‘ja’ klikt, geeft hij zijn voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming (‘opt-in’) om de ‘goede deals’ van partnerondernemingen te ontvangen, overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (omzetting van de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 8 juni 2000). De formulieren worden dan automatisch geregistreerd en gekoppeld aan de gegevens van de deelnemers. Als de deelnemer zich inschrijft, gaat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen van dit reglement en is hij verplicht om dit strikt na te leven.

ARTIKEL 4: VERBODSBEPALINGEN

Iedereen krijgt slechts eenmalig recht op toegang tot de wedstrijd en kan dus slechts één keer deelnemen. Bij meervoudige deelname, bijvoorbeeld door het gebruik van meerdere e-mailadressen (of door het gebruik van verschillende identiteiten of andere manieren om zich meerdere keren te registreren), behoudt de organisator zich het recht voor om alle deelnemingsformulieren te weigeren en/of ze als ongeldig te beschouwen. Iedere deelname aan de wedstrijd via briefwisseling of onder een andere vorm dan het deelnemingsformulier dat door de organisator op de website wordt geplaatst, is uitgesloten. Onvolledige, foutieve, nagemaakte of vervalste deelnemingsformulieren komen niet in aanmerking. Deelnemers die een dergelijk deelnemingsformulier hebben verzonden, verliezen van rechtswege elk recht om een prijs te ontvangen.

ARTIKEL 5: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

5 paar sneakers te winnen (maat naar keuze).

U kunt kiezen uit de volgende modellen:

  • Nike Air Force One
  • New Balance x 373 Blue
  • Adidas Stan Smith
  • Puma x Cali Basket “Triple White”
  • Reebok x Montana Cans “Classic Club”

Om aan de wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer een of meerdere kennisvragen en een schiftingsvraag beantwoorden. Deelnemers die de kennisvraag correct beantwoorden en het juiste antwoord op de schiftingsvraag geven of dat het dichtst benaderen, worden uitgeroepen tot winnaars. Bij een ex aequo bij de schiftingsvraag zal de organisator de winnaar(s) door lottrekking aanduiden.

De winnaar(s) wordt/worden per e-mail verwittigd.

De beslissingen van de organisator zijn definitief, daarover wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

Kies jouw favoriete bestemming en data. Neem dan contact met ons op via [email protected] Vermeld de code die je vindt op de achterkant van deze bon. Niet-inwisselbare en niet-terugbetaalbare bon. Geldig voor een weekend (vrijdag – maandag), een midweek (maandag – vrijdag) of voor minder overnachtingen. Geldig voor 1 verblijf. Aankomst mogelijk van 01/02/2019 tot 01/03/2019, van 11/03/2019 tot 05/04/2019, van 23/04/2019 tot 28/05/2019, van 11/06/2019 tot 30/06/2019, van 01/09/2019 tot 25/10/2019, van 04/11/2019 tot 20/12/2019 en van 06/01/2020 tot 01/02/2020. Geldig voor maximum 4 personen. Geldig voor standaardappartementen voor 4 personen in Équihen-Plage, Oye-Plage, Bray-Dunes – Étoile des Dunes, Bray-Dunes – Villa les Margats, Bray-Dunes – La Brise des Dunes, Westende, Blankenberge, Zeebrugge en Houthalen-Helchteren. Geldig zolang de voorraad strekt. Geldigheidsduur van de bon: tot 01/02/2020. Inbegrepen in deze bon: lakens, toeristenbelasting en schoonmaak. Niet inbegrepen in deze bon: opties zoals badhanddoeken, parking, dieren…

ARTIKEL 6: PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De gegevens van de deelnemers worden bewaard in de bestanden van de organisator.

Die gegevens zullen door de organisator worden gebruikt om een goed verloop van de wedstrijd te verzekeren, in het bijzonder om de winnaars te contacteren en hen op een snelle en efficiënte manier hun prijzen te overhandigen. De gegevens worden ook gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van de activiteiten en aanbiedingen van de organisator. De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden zoals commerciële partners, voor directe marketingdoeleinden, tenzij de deelnemer zich ertegen verzet. Om dat recht op verzet uit te oefenen, kan de deelnemer contact opnemen met de organisator (zie contactgegevens bovenaan dit wedstrijdreglement). De deelnemer heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien, te verbeteren of te laten schrappen, conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL7: CONFORMITEITEN

Deze wedstrijd en dit reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De organisator wijst de internetgebruiker op het verplichte karakter van de antwoorden door middel van een asterisk* op het inschrijvingsformulier. Indien een of meerdere verplichte vragen die vereist zijn voor deelname aan de wedstrijd onbeantwoord blijven, kan de internetgebruiker niet deelnemen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als hij, in geval van overmacht of andere gebeurtenissen buiten zijn wil of van gerechtvaardigde noodzaak, deze wedstrijd moet annuleren, inkorten, verlengen, uitstellen of de voorwaarden ervan wijzigen, omdat hij daar niet verantwoordelijk voor is. Hij behoudt zich de mogelijkheid voor om de deelnemingstermijn te verlengen. In het bijzonder wijst de organisator iedere aansprakelijkheid af indien de server of de terminal in de loop van de wedstrijd onbereikbaar zouden zijn of als de door de deelnemers meegedeelde adressen buiten zijn schuld om verloren zouden gaan. De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af voor incidenten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website, de verbinding met het Internet, de telefoonlijn of andere technische incidenten die zich voordoen tijdens of na de verbinding met de website van de organisator.

De organisator is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, beschadigingen, vertraagde werking of transmissie, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging, niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van de inschrijvingen. De deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het Internet, met name wat de technische prestaties betreft, de antwoordtijden om informatie te raadplegen, op te vragen of te verzenden, het risico op onderbrekingen en – meer in het algemeen – de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het Internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een slechte werking van welke aard dan ook, een opschorting of het stopzetten van de wedstrijd, om welke reden dan ook, en evenmin voor enige directe of indirecte schade die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit een verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website en deelneemt aan de wedstrijd doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid. De organisator behoudt zich het recht voor om elke persoon die gefraudeerd heeft of dat geprobeerd heeft te doen, gerechtelijk te vervolgen. Hij kan evenwel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers voor eventueel gepleegde fraude.

De deelnemers verbinden zich ertoe om in geval van moeilijkheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit reglement, een aanvraag tot minnelijke schikking/een klacht in te dienen bij de organisator, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze laatste.

ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het nieuwe reglement zal dan het vorige vervangen en vanaf dat moment van kracht zijn. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor op elk moment over te gaan tot de tijdelijke onderbreking of de stopzetting, zonder zijn beslissing te moeten motiveren en zonder dat hem daarvoor een vergoeding kan worden aangerekend.

ARTIKEL 10: DEPOT EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Elke wijziging van dit reglement wordt van kracht vanaf het moment dat ze online gezet wordt en elke deelnemer zal alleen al door zijn deelname aan de wedstrijd geacht worden de wijziging te hebben aanvaard vanaf de datum van inwerkingtreding ervan.

Het reglement kan onmiddellijk worden geraadpleegd op de betreffende website(s).

Printen