Wedstrijdreglement en beleid inzake persoonsgegevens

ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF

Dit reglement is van toepassing op de “Wedstrijd” die wordt georganiseerd door de vennootschap Gowie NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Jean d’Ardennestraat 67; e-mail: [email protected] (het “organiserend bedrijf”). Deelname aan de wedstrijd is gratis en is mogelijk via: goededeals-online.be, www.echantillonsgratuits.be, www.happy-mail.be, www.tegendecrisis.be, www.baby.be, www.famidoo.be, www.fiftytoo.be, www.psychologies.com, www.fiftyandmemagazine.be, www.onlinewedstrijden.be, www.cinetelerevue.be, www.konkours.com, www.sudinfo.be, www.gratis.be, www.meilleursconcours.be, www.laredoute.be, www.nrj.be , www.nostalgie.be of ieder ander vervangend adres.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt van 13/06/2023 tot 21/07/2023 en staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen die wonen/hun woonplaats hebben in België. Mogen echter niet aan de wedstrijd deelnemen: de gemachtigden, werknemers en aangestelden van het organiserend bedrijf, evenals hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

ARTIKEL 3: INSCHRIJVING

Deelname aan de wedstrijd gebeurt via de mailing en/of de banner(s) en/of andere link(s) die informatie verstrekken over de wedstrijd. Door op de betrokken link te klikken, verschijnt de wedstrijd in een venster of tabblad van de gebruikte webbrowser. De deelnemer vult zijn gegevens, waaronder zijn e-mailadres, in en klikt vervolgens op de knop om zijn gegevens te bevestigen.
Er wordt naar het door de deelnemer opgegeven adres een bevestigingsmail gestuurd, die een bevestigingslink bevat. Pas nadat de deelnemer die bevestigingslink heeft geactiveerd, is de deelname effectief geregistreerd. Het organiserend bedrijf kan herinneringsmails sturen naar deelnemers die vergeten de bevestigingslink te activeren.

Door zich te inschrijven, bevestigt de deelnemer dat hij de voorwaarden van dit reglement volledig en zonder voorbehoud aanvaardt en ze strikt zal naleven.

ARTIKEL 4: VERBODSBEPALINGEN

Eenzelfde persoon heeft slechts een recht van toegang tot de wedstrijd en kan dus maar eenmaal deelnemen. Bij herhaalde deelname, bijvoorbeeld door gebruik van verschillende e-mailadressen (of door gebruik van verschillende identiteiten of iedere andere manier om zich meermaals te registreren), behoudt het organiserend bedrijf zich het recht voor om alle deelnemingsformulieren te verwerpen en/of als ongeldig te beschouwen. Iedere deelname aan de wedstrijd op blanco papier of in enige andere vorm dan het deelnemingsformulier dat het organiserend bedrijf op de website ter beschikking stelt, is uitgesloten. Onvolledige, foutieve, nagemaakte of vervalste deelnemingsformulieren worden niet in aanmerking genomen. Een deelnemer die een dergelijk deelnemingsformulier heeft ingezonden, verliest van rechtswege elk recht om welke prijs dan ook te winnen.

ARTIKEL 5: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Er is een cadeaubon ter waarde van 200€ bij ICI PARIS XL te winnen!

De foto’s en de beschrijvingen van de prijzen hebben geen contractuele waarde en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Verschillen in kleur, aspect en presentatie tussen de voorgestelde prijs en de geleverde prijs zijn mogelijk.
Het organiserend bedrijf en de partners die de prijzen leveren, behouden zich het recht voor om de prijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen en te vervangen door andere prijzen van gelijke waarde. Het geschenk is overdraagbaar maar kan niet worden ingewisseld of omgezet in contant geld.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten een of meerdere kennisvragen en een schiftingsvraag worden beantwoord. De winnaars zijn de deelnemers die de kennisvraag correct hebben beantwoord en het juiste of dichtst benaderende antwoord op de schiftingsvraag hebben gegeven. Bij een ex aequo op de schiftingsvraag, zal het organiserend bedrijf de winnaar(s) bepalen door loting.

Over alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt definitief beslist door het organiserend bedrijf.
Deze wedstrijd is slechts geldig indien er minstens 1000 mensen aan deelnemen. Indien het aantal deelnemers lager is, wordt de wedstrijd automatisch geannuleerd, zonder schadeloosstelling voor de deelnemers.
Het organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een van de elementen van het verloop ervan te wijzigen wanneer onvoorziene gebeurtenissen buiten zijn wil dat rechtvaardigen. Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd om redenen buiten zijn wil wordt opgeschort, uitgesteld of geannuleerd.
Er wordt geen correspondentie (per post of telefonisch) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het wedstrijdreglement. Elk bedrog of poging om vals te spelen zal zonder meer leiden tot verval van de deelname van de dader en verlies van de eventueel gewonnen prijs. Deelnames door eenzelfde persoon via verschillende e-mailadressen die kunstmatig zijn aangemaakt of door middel van catch-all mailboxen zullen als ongeldig worden beschouwd.

De winnaar(s) wordt (worden) per e-mail verwittigd.
Zodra de naam van de winnaar bekend is, controleert het organiserend bedrijf systematisch de door hem/haar verstrekte gegevens (leeftijd, naam, voornaam, e-mailadres). Blijken die gegevens onjuist te zijn, dan behoudt het organiserend bedrijf zich het recht voor om de deelname ongeldig te verklaren en de prijs opnieuw in het spel te brengen.
De winnaar moet binnen 14 dagen contact opnemen met het organiserend bedrijf om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen. Indien de aankondigingsmail van de prijs niet verzonden kan worden of de winnaar niet binnen 14 dagen na ontvangst op die e-mail reageert door zich telefonisch, per e-mail of per post kenbaar te maken bij het organiserend bedrijf (ontvangstdatum van de mail door de organisatie geldt als bewijs), verliest hij/zij het voordeel van de prijs. Indien niemand de prijs wint of de winnaar zich niet kenbaar maakt zoals beschreven in de vorige paragraaf, dan kan de prijs in een volgende wedstrijd opnieuw worden ingezet. De beslissingen van het organiserend bedrijf zijn definitief, er wordt hierover geen bijkomende briefwisseling gevoerd.

ARTIKEL 6: BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS

De verzameling en verwerking van de gegevens die de deelnemers invullen in het inschrijvingsformulier is noodzakelijk voor de inschrijving en het wedstrijdbeheer (d.w.z. voor de uitvoering van de overeenkomst van wedstrijddeelname). Die gegevens worden met name gebruikt om contact op te nemen met de winnaar en hem/haar de gewonnen prijs snel en efficiënt te bezorgen. Ze worden door het organiserend bedrijf ook gebruikt om te voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen.
De winnaar geeft ook toestemming aan het organiserend bedrijf om zijn/haar status van winnaar en foto te gebruiken voor commerciële acties of voor marketingdoeleinden, al naar gelang het geval per e-mail, telefoon, sms of voicemail, zonder dat dit recht geeft op vergoeding, auteursrechten of enig ander voordeel buiten de toegekende prijs. Bij weigering van die toestemming wordt de prijs niet toegewezen. Deelname aan de wedstrijd is niet verbonden aan de aanvaarding om commerciële aanbiedingen te ontvangen.
Met toestemming van de deelnemer kunnen het organiserend bedrijf en/of sponsors zijn/haar persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (per e-mail, sms, telefoon of voicemail) of voor het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens worden door het organiserend bedrijf gedurende 3 jaar bewaard vanaf de laatste reactie van de deelnemer.
De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden, zoals commerciële partners die actief zijn op een gebied waarvoor de deelnemer belangstelling heeft getoond, of geïdentificeerde adverteerders, voor marketingdoeleinden of verzending van nieuwsbrieven, indien de deelnemer daarvoor toestemming geeft. Door te klikken op “ja”, geeft de deelnemer zijn of haar voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming (“opt-in”) om aanbiedingen van de partnerbedrijven te ontvangen, overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (omzetting van de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000). De formulieren worden dan automatisch opgeslagen en gekoppeld aan de contactgegevens van de deelnemers. Het organiserend bedrijf en de sponsors/partners/adverteerders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverzameling voor de betrokken sponsor/partner/adverteerder. Elk is verantwoordelijk voor de kennisgeving van zijn eigen beleid inzake gegevensbescherming aan de deelnemer. De gegevens van de deelnemer worden hen met dat doel door het organiserend bedrijf meegedeeld. In verband met deze gegevensverzameling, kan de deelnemer zich richten tot het organiserend bedrijf om de hem door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toegekende rechten uit te oefenen.
Nadat de gegevens zijn doorgegeven, is (zijn) de geselecteerde sponsor/partner/adverteerder(s) de enige verantwoordelijke(n) voor de gegevensverwerking voor de hem (hen) betreffende doeleinden en moeten de verzoeken van de deelnemer in verband met de door de AVG verleende rechten rechtstreeks aan hem (hen) worden gericht. Overeenkomstig de AVG heeft de deelnemer een permanent recht van toegang en rechtzetting, beperking en overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens en kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens of de verleende toestemming intrekken door, in verband met de door het organiserend bedrijf alleen of gezamenlijk verrichte verwerkingen, een schriftelijk verzoek te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van GOWIE NV op het adres Jean d’Ardennestraat 67, 1050 Brussel of per e-mail naar “[email protected]”. Ook kan een klacht worden ingediend bij de Gegevensbeschermings-autoriteit. Het volledige charter inzake bescherming van persoonsgegeven van GOWIE NV is te vinden op:
https://www.gowie.be/privacy/

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT

Deze wedstrijd en dit reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De door de internetgebruiker verplicht te beantwoorden vragen op het inschrijvingsformulier worden door het organiserend bedrijf aangegeven met een asterisk*. Indien de internetgebruiker nalaat te antwoorden op een of meer verplichte vragen voor deelname aan de wedstrijd, zal hij niet kunnen deelnemen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Het organiserend bedrijf draagt geen verantwoordelijkheid en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld wanneer het, in gevallen van overmacht of andere gebeurtenissen buiten zijn wil of van gerechtvaardigde noodzaak, zich verplicht ziet deze wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in elk geval de mogelijkheid voor om de deelnemingstermijn te verlengen. In het bijzonder wijst het organiserend bedrijf iedere aansprakelijkheid af ingeval de server of terminal in de loop van de wedstrijd onbeschikbaar zou worden of ingeval de door de deelnemers opgegeven adressen verloren zouden gaan om een reden die niet aan het organiserend bedrijf kan worden toegeschreven. Het organiserend bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid af voor incidenten verbonden aan het gebruik van de website, de toegang tot het Internet, de telefoonlijn of ieder ander technisch incident tijdens of na de verbinding met de website van het organiserend bedrijf

Het organiserend bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, wissingen, beschadigingen, vertraagde werking of transmissie, communicatiestoringen, diefstal, vernieling, ongeoorloofde toegang tot of wijziging van de inschrijvingen. De deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het Internet, met name wat betreft de technische prestaties, de reactietijden voor het raadplegen, opvragen of verzenden van gegevens, de onderbrekingsrisico’s en, in het algemeen, de risico’s eigen aan elke verbinding en transmissie op het Internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen misbruik en de risico’s van besmetting door eventuele virussen op het net.

Het organiserend bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een slechte werking van welke aard ook, een opschorting of stopzetting van de wedstrijd om welke reden ook, noch voor enige directe of indirecte schade die op welke wijze ook zou voortvloeien uit een verbinding met de website. De verbinding met de website en deelneming aan de wedstrijd door de deelnemers gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Het organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om eenieder die bedrog pleegt of een poging hiertoe onderneemt, in rechte te vervolgen. Het organiserend bedrijf kan echter geenszins aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van deelnemers die nadeel zouden ondervinden van mogelijk bedrog.

De deelnemers verbinden zich ertoe bij moeilijkheden in verband met de toepassing of de interpretatie van dit reglement, een aanvraag tot minnelijke schikking/een klacht in te dienen bij het organiserend bedrijf, alvorens enige gerechtelijke stappen tegen deze laatste te ondernemen.

 

ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Het organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het nieuwe reglement vervangt dan het vorige en wordt onmiddellijk van kracht. Het organiserend bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om op ieder ogenblik over te gaan tot tijdelijke onderbreking of opheffing, zonder zijn beslissing te moeten motiveren en zonder dat hiervoor een vergoeding van hem kan worden geëist.

ARTIKEL 10: NEERLEGGING EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement. Elke wijziging van dit reglement treedt in werking op het ogenblik dat ze online wordt gezet en elke deelnemer wordt louter door zijn deelname aan de wedstrijd geacht de wijziging te hebben aanvaard vanaf de datum van inwerkingtreding ervan.

Het reglement kan op ieder ogenblik op de betrokken website(s) worden geraadpleegd en door de deelnemer worden opgeslagen op zijn/haar computer of worden afgedrukt.
Bij geschillen is de originele Franse tekst doorslaggevend. Bij tegenstrijdigheid tussen de Franstalige versie van het reglement en de vertaling, is de Franstalige versie van kracht.
Geen enkele handeling, gedraging, tolerantie of verzuim vanwege de organisator kan worden opgevat als zou hij, zelfs maar gedeeltelijk, afstand doen van de strikte en volledige uitvoering van de bepalingen van dit reglement.
Ingeval een bepaling van dit reglement nietig zou worden verklaard, heeft die nietigheid geen gevolgen voor de rest van dit reglement, dat onverminderd van kracht blijft.

 

Printen