GROTE WEDSTRIJD

Wedstrijdreglement en beleid inzake persoongegevens 

ARTIKEL 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING

Het huidige reglement is van toepassing op ‘de wedstrijd’ die georganiseerd wordt door de onderneming Gowie nv met zetel in de Jean d’Ardennestraat 67, 1050 Brussel, contactgegevens: [email protected] (‘de organisator’). Deelname aan de wedstrijd is gratis en verloopt via www.goededeals-online.bewww.echantillonsgratuits.bewww.happy-mail.bewww.tegendecrisis.bewww.baby.bewww.famidoo.bewww.fiftytoo.bewww.psychologies.comwww.fiftyandmemagazine.bewww.onlinewedstrijden.bewww.cinetelerevue.bewww.konkours.com wedstrijden.be , gratis.be , winprijzen.be , laredoute.be en via andere vervangadressen.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt van 06/08/2019 tot 06/02/2020 en staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die woonachtig/gedomicilieerd is in België. Mogen evenwel niet deelnemen aan de wedstrijd: de vertegenwoordigers, werknemers en bedienden van het Organiserend Bedrijf en hun gezinsleden die onder één dak wonen.

ARTIKEL 3: INSCHRIJVING

Deelname aan de wedstrijd gebeurt via mailing en/of banner(s) en/of andere link(s) die over de wedstrijd communiceren. Door op de link te klikken verschijnt de wedstrijd in een venster of een tabblad van de gebruikte internetbrowser. De deelnemer voert zijn gegevens, inclusief e-mailadres, in en klikt vervolgens op de knop om zijn gegevens te bevestigen.

Een bevestigingsmail wordt verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres. Die bevat een bevestigingslink. Pas wanneer de deelnemer die bevestigingslink activeert, wordt de deelname effectief geregistreerd. Het Organiserend Bedrijf kan per e-mail herinneringen sturen aan deelnemers die de bevestigingslink niet geactiveerd hebben.

ARTIKEL 4: VERBODSBEPALINGEN

Iedereen krijgt slechts eenmalig recht op toegang tot de wedstrijd en kan dus slechts één keer deelnemen. Bij meervoudige deelname, bijvoorbeeld door het gebruik van meerdere e-mailadressen (of door het gebruik van verschillende identiteiten of andere manieren om zich meerdere keren te registreren), behoudt de organisator zich het recht voor om alle deelnemingsformulieren te weigeren en/of ze als ongeldig te beschouwen. Iedere deelname aan de wedstrijd via briefwisseling of onder een andere vorm dan het deelnemingsformulier dat door de organisator op de website wordt geplaatst, is uitgesloten. Onvolledige, foutieve, nagemaakte of vervalste deelnemingsformulieren komen niet in aanmerking. Deelnemers die een dergelijk deelnemingsformulier hebben verzonden, verliezen van rechtswege elk recht om een prijs te ontvangen.

ARTIKEL 5: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Je maakt kans op een Amazon-cadeaubon van 500€.

De foto’s van de prijzen en hun beschrijvingen zijn niet contractueel en kunnen elementen of voorwerpen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Er kunnen verschillen in kleur, iterlijk en presentatie optreden tussen de aangeboden prijs en de geleverde prijs. De Organisator en de partners die de prijzen verstrekken, behouden zich het recht voor om de prijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen en te vervangen door andere prijzen van gelijke waarde. Het geschenk is overdraagbaar maar kan niet worden ingewisseld of omgezet in contant geld. Om aan de wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer een of meerdere kennisvragen en een schiftingsvraag beantwoorden. Deelnemers die de kennisvraag correct beantwoorden en het juiste antwoord op de schiftingsvraag geven of dat het dichtst benaderen, worden uitgeroepen tot winnaars. Bij een ex aequo bij de schiftingsvraag zal de organisator de winnaar(s) door lottrekking aanduiden.

De winnaar(s) wordt/worden per e-mail verwittigd.

Over alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, wordt beslist door de Organisator, wiens beslissingen onherroepelijk zijn. Deze wedstrijd is alleen geldig als er tenminste 1000 mensen aan hebben deelgenomen. Indien het aantal deelnemers lager is, wordt de wedstrijd automatisch geannuleerd, zonder schadeloosstelling voor de deelnemers. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een van de elementen van het verloop ervan te wijzigen in het geval dat onvoorziene gebeurtenissen buiten zijn wil dat rechtvaardigen. Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd om redenen buiten zijn wil wordt opgeschort, uitgesteld of geannuleerd. Er wordt geen correspondentie (per post of telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement ervan. Elke fraude of poging tot bedrog van welke aard dan ook zal resulteren in het verval van de deelname van de auteur en het verlies van elke eventueel gewonnen prijs.
Deelnames van dezelfde persoon via verschillende e-mailadressen die kunstmatig zijn aangemaakt of die gebruik maken van catch-all mailboxen zullen als ongeldig worden beschouwd. De winnaar(s) wordt (worden) per e-mail op de hoogte gesteld. Zodra de naam van de winnaar bekend is, controleert het Organiserend Bedrijf systematisch de door hem/haar verstrekte gegevens (leeftijd, naam, voornaam, voornaam, e-mailadres). Indien die onjuist blijken te zijn, behoudt het Organiserend Bedrijf zich het recht voor om zijn of haar deelname ongeldig te verklaren en de prijs opnieuw in te zetten. De winnaar moet binnen 14 dagen contact opnemen met het Organiserend Bedrijf om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen. Indien de e-mail met de aankondiging van de prijs niet verstuurd blijkt te kunnen worden of indien de winnaar niet binnen 14 dagen na ontvangst reageert op die e-mail door het Organiserend Bedrijf telefonisch, per e-mail of per post te verwittigen (de datum van ontvangst van de brief door de organisatie geldt als bewijs), verliest hij/zij het voordeel van de prijs.

Indien de prijs niet wordt gewonnen of indien de winnaar zich niet kenbaar maakt zoals beschreven in de vorige paragraaf, dan kan de prijs in een volgende wedstrijd opnieuw worden ingezet.

ARTIKEL 6: BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen en verwerken van de in het inschrijvingsformulier ingevoerde gegevens van de deelnemers is noodzakelijk voor de inschrijving voor de wedstrijd en het beheer van de wedstrijd (d.w.z. de uitvoering van het contract voor deelname aan een wedstrijd).
Die gegevens worden in het bijzonder gebruikt om contact op te nemen met de winnaar en hem of haar de prijs op een efficiënte en snelle manier te bezorgen. Ze worden ook gebruikt door het Organiserend Bedrijf om te voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen.
De winnaar machtigt het Organiserend Bedrijf bovendien om zijn of haar status van winnaar en foto te gebruiken voor commerciële activiteiten of voor marketingdoeleinden, al naar gelang het geval per e-mail, telefoon, sms of voicemail, zonder dat dit enig recht geeft op een vergoeding, auteursrecht of enig ander voordeel dan de aan hem of haar toegekende prijs. Elke weigering zou ertoe leiden dat de prijs niet wordt toegekend.
Deelname aan de wedstrijd is niet afhankelijk van de aanvaarding van commerciële aanbiedingen.
Met toestemming van de deelnemer kan het Organiserend Bedrijf en/of de sponsors zijn of haar persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (per e-mail, sms, telefoon of voicemail) of voor het versturen van nieuwsbrieven. De gegevens worden door het Organiserend Bedrijf gedurende 3 jaar bewaard vanaf de laatste reactie van de deelnemer.
Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden, zoals commerciële partners die actief zijn binnen een domein waarvoor de deelnemer belangstelling heeft getoond, of geïdentificeerde adverteerders, voor marketingdoeleinden of om nieuwsbrieven te versturen, indien de deelnemer daarvoor toestemming geeft. Door op "ja" te klikken, geeft de deelnemer zijn of haar voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming ("opt-in") om aanbiedingen van partnerbedrijven te ontvangen, overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (omzetting van de richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000). De formulieren worden dan automatisch opgeslagen en gekoppeld aan de contactgegevens van de deelnemers. Het Organiserend Bedrijf en de sponsors/partners/adverteerders zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens voor de betrokken sponsor/partner/adverteerder. Elk van hen is verantwoordelijk voor het meedelen aan de deelnemer van zijn eigen beleid inzake gegevensbescherming. De gegevens van de
deelnemer worden hem (hen) door het Organiserend Bedrijf voor dat doel meegedeeld. Met betrekking tot het verzamelen van gegevens kan de deelnemer contact opnemen met het Organiserend Bedrijf om de rechten uit te oefenen die zijn toegekend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zodra de gegevens zijn doorgegeven, is (zijn) de geselecteerde sponsor(s)/partner(s)/adverteerder(s) als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens voor de doeleinden die op hem (hen) betrekking hebben en moeten de verzoeken van de deelnemer met betrekking tot de door de AVG verleende rechten rechtstreeks tot hem (hen) worden gericht.
Overeenkomstig de AVG beschikt de deelnemer over een permanent recht van toegang en rechtzetting, beperking en overdraagbaarheid van zijn of haar persoonsgegevens en kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn of haar gegevens of de verleende toestemming intrekken door middel van een schriftelijk verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van GOWIE NV, Jean d’Ardennestraat 67, 1050
Brussel, of door middel van een e-mail "[email protected]" met betrekking tot de gegevens die het Organiserend Bedrijf verwerkt heeft, alleen of gezamenlijk. Een klacht kan ook worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het volledige privacybeleid van GOWIE NV is te vinden op het volgende adres:

Charte Vie Privée

ARTIKEL7: CONFORMITEITEN

Deze wedstrijd en dit reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De organisator wijst de internetgebruiker op het verplichte karakter van de antwoorden door middel van een asterisk* op het inschrijvingsformulier. Indien een of meerdere verplichte vragen die vereist zijn voor deelname aan de wedstrijd onbeantwoord blijven, kan de internetgebruiker niet deelnemen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als hij, in geval van overmacht of andere gebeurtenissen buiten zijn wil of van gerechtvaardigde noodzaak, deze wedstrijd moet annuleren, inkorten, verlengen, uitstellen of de voorwaarden ervan wijzigen, omdat hij daar niet verantwoordelijk voor is. Hij behoudt zich de mogelijkheid voor om de deelnemingstermijn te verlengen. In het bijzonder wijst de organisator iedere aansprakelijkheid af indien de server of de terminal in de loop van de wedstrijd onbereikbaar zouden zijn of als de door de deelnemers meegedeelde adressen buiten zijn schuld om verloren zouden gaan. De organisator wijst iedere aansprakelijkheid af voor incidenten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website, de verbinding met het Internet, de telefoonlijn of andere technische incidenten die zich voordoen tijdens of na de verbinding met de website van de organisator.

De organisator is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, beschadigingen, vertraagde werking of transmissie, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging, niet-geautoriseerde toegang tot of wijziging van de inschrijvingen. De deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het Internet, met name wat de technische prestaties betreft, de antwoordtijden om informatie te raadplegen, op te vragen of te verzenden, het risico op onderbrekingen en – meer in het algemeen – de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het Internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een slechte werking van welke aard dan ook, een opschorting of het stopzetten van de wedstrijd, om welke reden dan ook, en evenmin voor enige directe of indirecte schade die, op welke manier dan ook, voortvloeit uit een verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website en deelneemt aan de wedstrijd doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid. De organisator behoudt zich het recht voor om elke persoon die gefraudeerd heeft of dat geprobeerd heeft te doen, gerechtelijk te vervolgen. Hij kan evenwel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers voor eventueel gepleegde fraude.

De deelnemers verbinden zich ertoe om in geval van moeilijkheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit reglement, een aanvraag tot minnelijke schikking/een klacht in te dienen bij de organisator, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen tegen deze laatste.

ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

De organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het nieuwe reglement zal dan het vorige vervangen en vanaf dat moment van kracht zijn. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor op elk moment over te gaan tot de tijdelijke onderbreking of de stopzetting, zonder zijn beslissing te moeten motiveren en zonder dat hem daarvoor een vergoeding kan worden aangerekend.

ARTIKEL 10: DEPOT EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Elke wijziging van dit reglement wordt van kracht vanaf het moment dat ze online gezet wordt en elke deelnemer zal alleen al door zijn deelname aan de wedstrijd geacht worden de wijziging te hebben aanvaard vanaf de datum van inwerkingtreding ervan.

Het reglement kan onmiddellijk worden geraadpleegd op de betreffende website(s).

Het reglement kan onmiddellijk op de betrokken website(s) worden geraadpleegd en door de deelnemer worden opgeslagen op zijn of haar computer of afgedrukt. De oorspronkelijke tekst in het Frans is doorslaggevend in geval van een geschil. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie van het reglement en de vertaling, geeft de Franse versie de doorslag. Geen enkele handeling, gedrag, tolerantie of nalatigheid van de Organisator mag worden opgevat als een verklaring van afstand, zelfs niet gedeeltelijk, van de strikte en volledige uitvoering van de bepalingen van dit reglement. Indien een bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard, heeft die nietigheid geen enkele invloed op de rest van dit reglement, dat verder volledig geldig blijft.

Printen